Hedging 0

Hedging

Zajištění proti riziku. Hedging je založený na párování rozdílných finančních toků. V praxi by mělo docházet k tomu, že nastane situace, kdy se toky na straně pasivní kryjí s těmi, které jsou na straně aktivní.

Hedgeové fondy 0

Hedgeové fondy

Typ fondů, který se zaměřuje výhradně jenom na velmi rizikové spekulace. Mohou být celkem výnosné, ale zároveň patří do skupiny výrazně rizikových fondů.

HDP 0

HDP

HDP neboli hrubý domývá produkt označuje veškeré součty hodnoty zboží a služeb. A to v rámci domácích firem, nebo v rámci firem zahraničních, které ale svou činnost realizují v rámci daného státu. Zde vyprodukované zboží a služby...


Hmotná bilance 0

Hmotná bilance

Přehled hmot, které jsou porovnávány. A to v případě že vstupují do systému a také v případě, že ze systému následně vystupují.


Goodwill 0

Goodwill

Jiné označení pro dobrou pověst, nebo také dobré jméno. Goodwill je v oblasti financí, ale i podnikání velmi důležitým pojmem. Důležitá je dobrá pověst jak ve vztazích obchodních, tak i osobních neboli společenských. Označuje se...

Going public 0

Going public

Nabídka akcií, která je veřejná. Pojem Going public označuje stav, kdy byly akcie jenom ve vlastnictví menší skupiny akcionářů, ale poté dojde k tomu, že jsou nabídnuty veřejně.

Globální depozitní certifikáty 0

Globální depozitní certifikáty

Jsou nástrojem, který využívají kapitálové trhy. Globální depozitní certifikáty jsou ve své podstatě části kmenových akcií domácího emitenta, které jsou nakoupeny prostřednictvím zahraniční neboli depotní banky. Na tu následně přecházejí vlastnická práva původních akcií....


Globalizace 0

Globalizace

Stav, který souvisí s ekonomikou a jejím prostupování z lokálních oblastí do celosvětových. Jedná se o postup, který souvisí hlavně se stále zvyšující ekonomickou závislostí celků na jiných. Vlivem globalizace může docházet k přenášení jevů pozitivních, ale...

Gesce 0

Gesce

Pojem označující a charakterizující primárně řízení a také celkovou koordinaci činností, které zajišťuje jak organizace, tak i pověřená osoba. Daný subjekt tak přebírá samotnou zodpovědnost za ostatní účastněné osoby.

Geometrický plán 0

Geometrický plán

Jde o výsledek klasických činností, které jsou spojeny se zeměměřičstvím. Geometrický plán se vyhotovuje hlavně v případě, kdy dochází ke změnám na konkrétních pozemcích. A tyto změny je nutné následně přesně zavést a zakreslit do...