Jak vyřídit ověření vzdělání u cizinců?

Cizinec u nás může potřebovat podstoupit proces tzv. nostrifikace. Kdy tak musí učinit a k čemu tento postup vlastně slouží?

Contents

Co je nostrifikace

Nostrifikace znamená ověření vzdělání. Toto ověření může mít různý smysl. Jak uvádí Národní ústav pro vzdělávání, smyslem nostrifikace je usnadnit situaci v případě, kdy zájemce o uznání výsledků učení získal kvalifikaci v určitém oboru, avšak pracuje v odvětví jiném.

Uplatní se i tehdy, pokud zájemce chce v novém oboru získat zaměstnání, pro které má kompetence a ty potřebuje potvrdit.

Nostrifikace se tak provádí v okamžiku, kdy vzdělání ze zahraniční školy nemá rovnocenné postavení s vysvědčením vydaným v Česku na základě mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání.

Jejím hlavním smyslem je tak jednoznačně deklarovat, že zahraniční vzdělání je rovnocenné s tím, které by žadatel získal v Česku.

Nostrifikovat lze vzdělání na různé úrovni. Nejčastěji se tak tento postup týká vysokoškolských diplomů, ale běžná je i nostrifikace středoškolského vzdělání. V zásadě je ale možno uznávat i vzdělání již od úrovně základní školy.

Jak si nechat nostrifikovat vysvědčení

Nostrifikace vysvědčení probíhá v tomto případě po podání žádosti rozhodnutím příslušného krajského úřadu podle místa trvalého bydliště žadatele.

A to tak, že úřad porovná obsah a rozsah vzdělávacího programu, jímž prošel žadatel, a porovná ho s obdobným studijním programem na škole české. A to podle rámcového vzdělávacího programu nebo akreditovaného programu v případě vyšší odborné školy.

K žádosti se musí přiložit:

 • originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie
 • doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole
 • doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá
 • úředně ověřený překlad uvedených dokladů do českého jazyka
 • pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, popřípadě notářem působícím na území takového státu, není-li mezinárodní smlouvou stanoveno jinak
 • písemná plná moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem
 • doklad prokazující místo pobytu žadatele/žadatelky na území České republiky
 • doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti ve výši 1 000 Kč

Je-li obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole obdobný, jednoduše bude úřadem nostrifikace schválena.

Kdo a jak nostrifikuje diplomy

Nostrifikace diplomu funguje odlišně. V tomto případě ji mají na starosti samotné školy. Respektive pouze veřejné VŠ, ty soukromé a státní takovou pravomoc nemají.

Ve specifických případech dále rozhoduje:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo obrany

Opět se podává žádost, ke které se navíc dokládá:

 • originál nebo úředně ověřená kopie zahraniční vysokoškolské kvalifikace
 • originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu
 • případně též originál nebo úředně ověřená kopie písemné plné moci
 • případně i úředně ověřená kopie dokladu o změně jména nebo příjmení

Správní poplatek se v tomto případě hradí ve výši 3 000 Kč. Opět se primárně porovnává obsah a rozsah konkrétního akreditovaného studijního programu.

Co je to nostrifikační zkouška

Pokud se obsah vzdělání liší pouze částečně, může být nařízena tzv. nostrifikační zkouška. Jejím smyslem je potvrdit, že si žadatel požadované znalosti doplnil a jeho vzdělání tak může být řádně nostrifikováno.

Zkouška bývá ústní, někdy i písemná. Vždy navíc probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Zkoušený má právo na přítomnost tlumočníka.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *