Rezignujete na život a rozdáváte majetek? Darovací smlouva je základ

Stávají se případy, kdy někdo z vašich blízkých rezignuje na život a začne rozdávat majetek. Poté si to rozmyslí. Získat zpátky majetek je obtížné. Nelze totiž počítat s tím, že každý bude poctivý nebo vše vyřeší vyúčtování či slovní dohody.

Contents

Problém, který se týká především seniorů

Senioři se někdy dostanou do těžkých životních situací. Smrt partnera s kterým byly několik desítek let může být silným impulzem ke ztrátě zájmu o okolní svět. Senior následně nestačí na péči o domácnost a tak se přestěhuje do domova pro seniory. Poté začne rozdávat svůj majetek, obdarovávat vnoučata a posílat peníze svým potomkům. Některé částky se předají osobně, jiné jsou k dispozici z bankovního účtu, ke kterému dal senior přístup svým vnoučatům. V některých případech se udělí plná moc pro správu majetku a ruší se životní a penzijní připojištění či se prodává majetek nashromážděný v průběhu let.

Některé tyto případy končí dobře a senior se probudí ze životní deprese a rezignace. Jenže v ten moment nastávají další těžké životní zkoušky. Znovunarozený senior chce svůj majetek zpět a začne jej vymáhat soudní cestou. U soudu však neuspěje. Nebyl totiž porušen žádný zákon, který by porušil dobré mravy. Postižený totiž rozdal vše dle své vůle a obdarovaný se nezachoval vůči seniorovi natolik špatně, aby hrubě porušil mravy. Není tedy důvod k vrácení peněz podle občanského zákoníku (aktuálně odvolání daru pro nevděk nebo nouzi). Stejně bezvýznamné je i tvrzení o šíření pomluv a nepravdivých zpráv ze strany obdarovaného.

Prodej auto a peníze si nech

Velmi častým případem je prodej vozidla. Senior je nepohyblivý a všechen čas tráví v době pro seniory. Své vozidlo se rozhodne přenechat synovi nebo vnukovi. Jelikož senior o vozidlo neprojevil zájem a vyjádřil se v tom smyslu, ať je vůz prodán a výtěžek ponechán v rukou syna a vnuka. V takovém případě se soud přikloní na stranu vnuka a syna. Jde totiž o situaci, kdy senior platně daroval výtěžek z prodeje vozidla, který žalované osoby prodali na základě plné moci, která jim byla seniorem udělena.

Soud se v podobné případu vyjádřil následovně: Dárce nedaroval obdarovanému své vozidlo, jak byl jeho původní záměr, ale nakázal mu vozidlo zpeněžit a zároveň se vyjádřil ponechat výtěžek z prodeje obdarovanému. Z vyplývající situace při níž k darování došlo a v rámci blízkých vztahů rodiny byl postup darování v souladu vůči zdravotní situaci dárce a účastníky rodiny. Dárce tedy daroval výtěžek z prodeje svého vozu platně. Ústní forma darovací formy je v tomto případě dostatečná a požadovat písemnou formu darovací smlouvy by byl přehnaným formalismem.

Přístup k bankovnímu účtu není forma daru

Častým případem jsou i darované částky nebo darování bankovního konta třetí osobě. Senior požadoval vrátit celou částku, kterou rozdal. Příkladem uvedeme 400 tisíc korun. Uspěl však jen v minimálním případě a vrácená částka činila 50 000 Kč, které vnuk vybral z jeho účtu. Soud se však rozhodl uznat toto darování za neplatné jen z formálního důvodu.

Závazkový právní vztah mezi peněžením ústavem a vámi vzniká na základě smlouvy o vkladu – tedy vedení běžného účtu. Nejvyšší soud se již v několika rozsudcích vyjádřil, že peněžní prostředky, které převzal peněžní ústav nelze darovat prohlášením, že peněžní prostředky poskytujete třetí osobě jako dar. Výše uvedené se opírá o skutečnost vkladu a vkladového vztahu. Za vklad se považují svěřené peněžní prostředky, které jsou závazkem peněžního ústavu vůči vám na jejich výplatu při splnění zákonných podmínek. Tedy vklad je vaše pohledávka vůči peněžnímu ústavu.

Jakmile vložíte své peníze do peněžního ústavu, opouští finanční prostředky vaši majetkovou sféru a stávají se majetkem peněžního ústavu. Převzetím vkladu vzniká vkladateli pohledávka za peněžním ústavem a ústav má zároveň závazek ve výši vloženého vkladu vůči vkladateli. Základním právem pak jest nakládání se složenými peněžními prostředky na něž vám vznikl nárok na základě úroků nebo jiných majetkových výhod. Právo nakládat se vkladem není projevem vašeho vlastnického práva vůči prostředkům, jelikož jsou vlastnictvím peněžního ústavu.

Nakládání se vkladem obsahuje i změnu osobě věřitele ve vkladovém vztahu. Jako vkladatel (věřitel) můžete svou pohledávku (včetně jejího příslušenství a všech práv s ní spojených) postoupit jinému pouze písemnou smlouvou. Ta může být jak bezúplatná tak úplatná. Bezúplatná forma smlouvy je totožná s darováním „práva nebo jiné majetkové hodnoty“.

Výše z uvedeného je patrné, že peněžní prostředky, které převezme peněžní ústav není možné darovat tím způsobem, že obdarujete třetí osobu předáním vkladní knížky (na jméno) nebo že prohlásíte, že tyto peněžní prostředky poskytujete jako dar.

Peníze z internetového bankovnictví je nutné vrátit

Vyjádření odvolacího soudu, že senior platně daroval finanční částku na svém běžném účtu obdarované osobě pouze ústním vyjádřením u dovolacího soudu neobstojí. Vnuk sice mohl nakládat s aktuálními i budoucími prostředky v internetovém bankovnictví, jelikož měl přístup k přihlášení, ale nebyla sepsána darovací smlouva.

V takovýchto případech tedy je možné vymoci zpětně částku, která pochází z internetového bankovnictví, ale ostatní částky, které nespadají pod peněžní ústav je velmi těžké u soudu vymáhat, pokud je možné poskytnou dar na základě ústní darovací smlouvy.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *