Kurz 0

Kurz

Jasně stanovená směnná cena. Může se jednat třeba o kurz dluhopisů, kde se používají procenta. U měn se jasně používají konkrétní nominální hodnoty, spojené s tím, že je určeno, za kolik je možné koupit druhé...


Kupony 0

Kupony

V praxi se mohou slovem kupony označovat jako cenné papíry na doručitele. Jedná se o možnost, díky které lze uplatnit práva spojená s výnosy z akcií, ale třeba i dluhopisů, nebo podílových listů. Kupony mohou mít různý...

Kuponový dluhopis 0

Kuponový dluhopis

Typ dluhopisového nástroje, který mívá delší splatnost, než dluhopisy bezkuponové. Kdo je vlastní, ten má nárok na pravidelné příjmy, které jsou rozdílem mezi dobou splatnosti konkrétní nominální hodnoty a mezi samotnou emisí. Jednotlivé platby...

Kupní smlouva 0

Kupní smlouva

Dokument, který je projevem svobodné vůle dvou stran. Kupní smlouva je právním dokumentem, který potvrzuje, že se dvě strany – prodávající a kupující dohodli na prodeji a koupi konkrétní věci, nebo služby. Kupní smlouva...


Kupní opce 0

Kupní opce

Ten, kdo vlastní opci má v souvislosti s tím také právo na koupi dohodnutého množství aktiv. A to s právem koupit aktiva jak za dohodnutou cenu, tak i v konkrétním smluveném termínu.

Kupní síla peněz 0

Kupní síla peněz

Označení, které je spojeno s tím, kolik si za určitou sumu peněz můžeme koupit zboží. Kupní síla peněz může stoupat a klesat a velmi často je spojována hlavně s inflací.

Kumulativní dopad 0

Kumulativní dopad

Součet všech jednotlivých dopadů, a to k určitému období. Během něho je vytvořený celkový dopad, který je součtem právě dopadů dílčích.


Křižovaný šek 0

Křižovaný šek

Označení pro takový šek, u kterého jsou na lícní straně určité ochranné prvky. Právě pomocí těch je eliminováno, aby byl vyplacený neoprávněné osobě, než takové, které byl určený.

Krytá opční pozice 0

Krytá opční pozice

Jedná se o tržní pozici, která je otevřená. Její zajištění má odpovídající hodnotu buď finančních prostředků, nebo jsou pro její zajištění používána také podkladová aktiva.


Krok kotace 0

Krok kotace

Změna mezi předchozí a novou cenou cenného papíru. Jde o takovou změnu, která je u burzovních obchodů nejmenší možná. Nižší už být prakticky nemůže.

Krize 0

Krize

Jedna z částí každého hospodářského cyklu. Je nazývána také pojmem recese. Jde o stav, kdy ekonomická aktivita je na svých limitech a v rámci ekonomické situace se objevuje řada nerovnováh.

Kritérium 0

Kritérium

Jiné označení pro měřítko. A to takové, na základě kterého se mohou porovnávat různé jevy. Tento určovací znak zajistí, že vše bude hodnoceno stejně a výsledky tak budou porovnatelné.