Kurz prodej 0

Kurz prodej

Stanovený kurz, který obvykle určuje obchodník. Jde o stanovenou hodnotu, za kterou je ochotný prodat danou měnu, popřípadě jiné podkladové aktivum.


Kurz podílového listu 0

Kurz podílového listu

Jasně udaná hodnota, kterou má podílový list. Tedy hodnota, za kterou je možné daný podílový list jak koupit, tak je možné ho také prodat. Kurz podílového listu může být spojován i s otevřenými podílovými fondy,...

Kurz nákup 0

Kurz nákup

Ten typ kurzu, který je spojený s ochotou realizovat nákup. A to nejenom měny, ale třeba i podkladového aktiva. Jeho hodnotu ovlivňuje každý samotný kupující.

Kurz akcií 0

Kurz akcií

Jiné označení pro aktuální cenu, kterou má akcie, se kterou je v danou chvíli obchodováno na veřejných trzích.


Kurz 0

Kurz

Jasně stanovená směnná cena. Může se jednat třeba o kurz dluhopisů, kde se používají procenta. U měn se jasně používají konkrétní nominální hodnoty, spojené s tím, že je určeno, za kolik je možné koupit druhé...

Kupony 0

Kupony

V praxi se mohou slovem kupony označovat jako cenné papíry na doručitele. Jedná se o možnost, díky které lze uplatnit práva spojená s výnosy z akcií, ale třeba i dluhopisů, nebo podílových listů. Kupony mohou mít různý...

Kuponový dluhopis 0

Kuponový dluhopis

Typ dluhopisového nástroje, který mívá delší splatnost, než dluhopisy bezkuponové. Kdo je vlastní, ten má nárok na pravidelné příjmy, které jsou rozdílem mezi dobou splatnosti konkrétní nominální hodnoty a mezi samotnou emisí. Jednotlivé platby...


Kupní smlouva 0

Kupní smlouva

Dokument, který je projevem svobodné vůle dvou stran. Kupní smlouva je právním dokumentem, který potvrzuje, že se dvě strany – prodávající a kupující dohodli na prodeji a koupi konkrétní věci, nebo služby. Kupní smlouva...

Kupní opce 0

Kupní opce

Ten, kdo vlastní opci má v souvislosti s tím také právo na koupi dohodnutého množství aktiv. A to s právem koupit aktiva jak za dohodnutou cenu, tak i v konkrétním smluveném termínu.

Kupní síla peněz 0

Kupní síla peněz

Označení, které je spojeno s tím, kolik si za určitou sumu peněz můžeme koupit zboží. Kupní síla peněz může stoupat a klesat a velmi často je spojována hlavně s inflací.


Kumulativní dopad 0

Kumulativní dopad

Součet všech jednotlivých dopadů, a to k určitému období. Během něho je vytvořený celkový dopad, který je součtem právě dopadů dílčích.

Křižovaný šek 0

Křižovaný šek

Označení pro takový šek, u kterého jsou na lícní straně určité ochranné prvky. Právě pomocí těch je eliminováno, aby byl vyplacený neoprávněné osobě, než takové, které byl určený.