Daňový domicil a cizinci v ČR

Tzv. daňový domicil je určující pro platbu daní. Co to vlastně přesně pro plátce daně znamená a jak se daňový domicil určí?

K čemu je daňový domicil

Obecně daňový domicil určuje příslušnost daňového poplatníka ke zpravidla celosvětové daňové povinnosti. V takovém státě se osoba stává daňovým rezidentem.

Jde tedy o daňového poplatníka, který má určité příjmy, přičemž tyto příjmy pocházející zdrojů na území země domovské, ale té zahraniční podléhají zdanění v domovské zemi. Tedy prakticky určuje, kde má dotyčná osoba platit daně.

Dodejme ještě, že termíny daňový domicil a osoba s daňovým rezidentstvím tak lze prakticky užívat jakožto synonymní.

Kdo je daňový rezident a kdo je daňový nerezident

Daňovým rezidentem může být fyzická i právnická osoba. Na tuto osobu se vztahuje tzv. plná daňová povinnost. Opakem daňového rezidenta je daňový nerezident. Tato skupina je vymezena negativně. Jde o osoby, které na území ČR nemají bydliště, ani se zde obvykle nezdržují.Pokud se dotyčná osoba nestane daňovým rezidentem, platí pro ni pouze tzv. omezená daňovou povinnost. To znamená, že musí v Česku zdanit pouze ty příjmy, které jí plynou ze zdrojů získaných právě na území ČR.

Jak se určuje daňové rezidentství

Zjednodušeně můžeme říci, že pro fyzické osoby je hlavním kritériem daňového rezidentství fyzická přítomnost na území daného státu. U právnických osob rozhoduje registrované sídlo, respektive to, kde působí vedení dané společnosti.

Prvním určujícím kritériem je bydliště, tedy místo, kde poplatník disponuje stálým bytem. Nejedná se však, pozor, výhradně o trvalé bydliště, pro účely daňového domicilu lze za stálý byt považovat i byt, v němž žije například cizinec v pronájmu.

Co nastane v případě cizinců, kteří mohou mít stálé bydlení ve dvou, případně i několika různých zemích. Docházet k tomu může tak, že například přijíždějí do ČR za prací, ale stále mají vazby i na rodnou zemi. Tuzemským rezidentem se pak jednoduše stane ta osoba, která v Česku pobývá nadpoloviční většina dní v kalendářním roce, což znamená minimálně 183 dní.

Pokud by se už stalo, že by byla dotčená osoba daňovým rezidentem dvou, nebo dokonce více zemí, řeší tuto situaci mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. ČR je má v této chvíli uzavřeny s více než 80 zemí. V rámci EU jde o všechny členské státy.

Po prokázání daňového rezidentství v ČR lze zároveň vydat právě i potvrzení o daňovém domicilu. Toto potvrzení vystavují finanční úřady. Umožní vám uplatnit si slevy na dani. Pozor, žádost o daňový domicil neexistuje, ten se pouze určuje, žádá se skutečně pouze o potvrzení rezidenství.

Změny v daňovém rezidentství

Může samozřejmě dojít i ke změně statusu, kdy se z daňového rezidenta stane nerezident a opačně. Dochází k tomu nejčastěji při změně bydliště poplatníka, běžná je ale i změna sídla firmy.

Tato situace může nastat pochopitelně i v rámci jednoho zdaňovacího období. Pak jednoduše platí, že daňovým rezidentem je poplatník v dané zemi skutečně jen po příslušnou část tohoto období. Povinnost změnit daňové rezidenství pouze za celé zdaňovací období nikde zakotvena není.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.