Co je BOZP školení a jak často jej opakovat?

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je jedno z nejzákladnějších školení, které musí všichni zaměstnavatelé, a to bez výjimky, zajistit pro své zaměstnance. Pomocnou ruku podává firma Extéria, o které se dočtete na internetu v řadě referencí a recenzích.

Zákoník práce

V zákoníku práce se sice nedozvíte, jak přesně má BOZP školení vypadat, ale jedna jistota zde uvedena je. Tou je fakt, že každý zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení v oblasti BOZP a právních předpisů, které se pojí s výkonem jejich práce.

Profesní doplňky

Každý zaměstnavatel by měl vědět, že ke každému obecnému školení BOZP a PO by měl svým zaměstnancům také zajistit profesní doplňky. V zákoníku práce se totiž uvádí, že je každý zaměstnavatel povinen svým zaměstnancům zajistit školení o právních a dalších předpisech, které zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale také které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané činnosti a vztahují se k rizikům, se kterými mohou zaměstnanci přijít na svém pracovišti do styku. Zaměstnavatel musí soustavně vyžadovat a kontrolovat, zda se tyto předpisy dodržují.

Jak často provádět BOZP školení?

Zákon konkrétně neupravuje četnost, s jakou by se měla BOZP školení opakovat. Jediné, co se dozvíte, je to, že pokud to povaha a závažnost potencionálního rizika vyžaduje, školení musí být opakováno v pravidelných lhůtách a termínech. Jejich specifikace je tedy na každém zaměstnavateli. V praxi se tato školení většinou opakují jednou za dva až tři roky. Na některých pracovištích dokonce každý rok.

Kdy je BOZP školení nutné?

Existují ale situace, kdy je provedení školení naprosto nutné. Je to například při nástupu zaměstnance do práce, kdy se provádí vstupní BOZP školení. Dále je to v situaci, kdy dochází ke změně pracovního zařazení nebo ke změně druhu práce zaměstnance. Školení se provádí také v případě zavedení nové technologie do provozu.

BOZP školení je běžnou součástí pracovního vztahu.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.