Chcete žádat o příspěvek na péči? Podívejte se na přehled změn a výši příspěvku na péči pro rok 2018

Příspěvek na péči slouží osobám, kteří kvůli vážné nemoci, úrazu nebo jen díky vysokému věku nezvládají činnosti, které dříve vykonávali bez problémů sami. Podívejte se na přehled změn pro rok 2018, jaká je výše příspěvku na péči a co si připravit, abyste příspěvek získali.

Contents

Sociální dávka pro nemohoucí a nemocné

Příspěvek na péči je druhem sociální dávky, která je určena pro nemocné a nemohoucí, kteří se neobejdou bez pomoci i při běžných každodenních činnostech. Aby vám byla dávka uznána, je zapotřebí mít nepříznivý zdravotní stav minimálně rok a během dalšího roku se nedalo očekávat jeho zlepšení.

Víte jaké změny v letošním roce čekají dávky pro zdravotně postižené? Podívejte se na náš přehled změn na dávky pro zdravotně handicapované.

Dávka je určena a vyplácí se člověku, který péči potřebuje. Z příspěvku je možné hradit služby blízké osoby nebo pečovatelskou službu. Osobní péči mohou poskytovat jak rodinní příslušníci, tak asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální zařízení hospicového typu. Zda je nakládáno s příspěvkem tak jak se má, kontroluje úřad práce, který dávku vyplácí.

Kdo má nárok na příspěvek na péči

K uznání nároku je rozhodující sociální šetření. Na základě podání žádosti provádí tento úkon úřad práce a to doma nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, pokud je hospitalizace delší víc jak šedesát dní.

Požádat můžete i o příspěvek na dítě, který v roce 2018 prodělal také změny.

Během šetření se zkoumá při kolika z desítky základních životních potřeb, potřebuje žadatel asistenci. Tedy není je schopen vykonávat sám. Každá z životních potřeb zahrnuje několik úkonů. Pokud není zvládnuta jedna z nich, považuje se životní potřeba za nezvladatelnou.

Životní potřeby, které by měl člověk zvládnout sám

  • Mobilita

Vstávání a usedání, zaujímat a měnit polohy, stoj, pohyb krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírat a zavírat dveře, chůzi po schodech (nahoru i dolů) minimálně jedno patro, snadný výstup a nástup do dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.

  • Orientace

Schopnost poznávat a orientovat se zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se v prostoru, s osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.

  • Komunikace

Srozumitelné vyjadřování řečí a dorozumět se s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

  • Stravování

Vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.

  • Oblékání a obouvání

Vybrat si oblečení a obutí vhodné k nošení, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

  • Tělesná hygiena

Použít hygienické zařízení a dodržovat tělesnou hygienu.  Mýt se, osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

  • Výkon fyziologické potřeby

Včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

  • Péče o zdraví

Dodržovat léčebný režim v případě nemoci. Provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky. Poznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat pomoc.

  • Osobní aktivity

Navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami.  Být sociální, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím.  Stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí.

  • Péči o domácnost

Nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti. Být schopen manipulovat s předměty. Zvládnout nakoupit, ovládat domácí spotřebiče a být schopný si uvařit.  Vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek. (Tyto životní potřeby se neposuzují u osob mladších 18 let. U mladších osob se zaměřuje na rozsah, intenzitu a náročnost péče, kterou je potřeba věnovat zdravému dítěti a dítěti, které vyžaduje pozornost.

V závislosti na tom, jak dopadne sociální šetření se zasílá zdravotní dokumentace posudkovému lékaři, který rozhodne o stupni závislosti, tedy jak moc člověk potřebuje pomoc druhých. Zdravotní dokumentaci si vyžádá posudkový lékař od praktického. Z toho důvodu je dobré, aby váš lékař měl k dispozici všechny nálezy a odborné posudky od lékařů. Pomůže to k získání příspěvku na péči.

Stupně závislosti a výše příspěvku

Konečné rozhodnutí o přiznání a výši příspěvku však vydává úřad práce. Často se čeká na rozhodnutí i několik měsíců. Jestliže je žádost schválena, vyplatí se dávka zpětně až do doby, kdy jste o něj požádali. Výši příspěvku určuje stupeň závislosti a věk.

Pro I. stupeň závislosti je měsíční dávka pro osoby mladší 18 let 3300 Kč, pro starší 18 let je to 880 Kč. Pro II. stupeň závislosti je měsíční příspěvek 6600 Kč. Osoby mladší 18 let a starší 18 let je to 880 Kč.

Třetí stupeň závislosti přikládá osobám mladší 18 let částku 9900 Kč a osoby starší 18 let mají nárok na 8800 Kč. Čtvrtý stupeň, tedy úplná závislost je stanovena na částku 13 200 Kč, která je stejná pro všechny bez rozdílu věkuO dva tisíce korun navíc získají nezaopatřené děti, pokud je jejich příjem a příjem společně posuzovaných osob menší, než dvojnásobek životního minima. O navýšení příspěvku o dva tisíce je možné požádat i v případě rodičů, kteří pečují o nezaopatřené dítě ve věku čtyř až sedmi let, závislé na péči III. Nebo IV. stupně. Splnění podmínky o příjmu nemusí být doložena.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *